آیکون های تاریخچه تماس تلفن یالینک

1397/02/01

آیکون های تاریخچه تماس

نشان دهنده وضعیت تماس های دریافتی و ارسالی می باشد کهجدول آن به عنوان مثال برای گوشی T27 نشان داده شده است.

جدول 11: نشان دهنده ی آیکون های تاریخچه تماس در گوشی T27


نظرات کاربران
ارسال نظر