بلک لیست در گوشی تلفن یالینک

1397/02/01

 1. بلک لیست (Blacklist)

 مشترکینی که در بلک لیست قرار دارند، تماس های ورودی آن ها بصورت اتوماتیک حذف می شوند.

1-17: مدیریت مشترکین بلک لیست

 • اضافه کردن مشترک در بلک لیست
 1. Menu->Directory->Blacklist.
 2. Press Add.
 3. وارد کردن شماره مورد نظر در بلک لیست
 4. Select the desired account from the Account field.
 5. Press Add or save

نکته قابل توجه این است که اگردر قسمت 4 گزینه Auto انتخاب شود، هنگام قرار دادن تماس به مخاطب از لیست سیاه، از حساب پیش فرض استفاده می شود.

 • ویرایش یک مشترک بلک لیست

از طریق مراحل زیر می توان یک مشترک بلک لیست را ویرایش کرد.

 1. Menu->Directory->Blacklist.
 2. Highlight a desired blacklist contact, and then press Option. ̣Select Detail
 3. Edit the blacklist contact information= ویرایش مشترکین بلک لیست
 4. Press Save
 • حذف یک مشترک بلک لیست

مراحل حذف یک مشترک از بلک لیست به صورت زیر است.

 1. Menu->Directory->Blacklist.
 2. Highlight a desired group.
 3. Press Option, and then ̣select Delete.
 4. Press OK to delete

مراحل حذف کلی مشترکین از بلک لیست

 1. Menu->Directory->Blacklist.
 2. Press Option, and then ̣select Delete All.
 3. Press OK to delete

2-17: انتخاب مشترکین بلک لیست به Local Directory

 1. Menu->Directory->Blacklist.
 2. Highlight a desired contact, and then press Option.
 3. Select Add to Contact.
 4. Press OK.

نظرات کاربران
ارسال نظر