جستجو
9600000 9600000
توسط مارک :

پردازنده

پردازنده یا CPU همان واحد پردازش مرکزی کامپیوتر می باشد.
نوع نمایش :

در حال بازیابی ...