1782500 1782500
توسط مارک
توسط نوع

پردازنده

پردازنده یا CPU همان واحد پردازش مرکزی کامپیوتر می باشد.
نوع نمایش :
1 کالا

در حال بازیابی ...