گیت وی

 • Ethernet
 • حداکثر تعداد کانال ویپ
نوع نمایش :
82 کالا
مقایسه
گیت وی دلتا MT Plus O16S00E0 - MT Plus O16S00E0
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ایوان یستار YEASTAR TE100 1 T1/E1 - YEASTAR TE100 1 T1/E1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ایوان یستار YEASTAR TE100 1 T1/E1

YEASTAR TE100 1 T1/E1

گیتوی ایوان یستار TE100 1 T1/E1 برای اتصال یک خط ایوان با 30 تماس همزمان و یا اتصال PRI ترانک تا 30 کانال همزمان مناسب می باشد
7140000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA3200 32FXS - YEASTAR TA3200 32FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA3200 32FXS

YEASTAR TA3200 32FXS

گیتوی آنالوگ یستار TA3200 32FXS برای اتصال 32 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 32 پورت می توان استفاده کرد
10800000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA2400 24FXS - YEASTAR TA2400 24FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA2400 24FXS

YEASTAR TA2400 24FXS

گیتوی آنالوگ یستار TA2400 24FXS برای اتصال 24 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 24 پورت می توان استفاده کرد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA1610 16FXO - YEASTAR TA1610 16FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA1610 16FXO

YEASTAR TA1610 16FXO

گیتوی آنالوگ یستار TA1610 16FXO برای اتصال 16 خط شهری و یا انتقال خط تا ظرفیت 16 پورت مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 16 پورت می توان استفاده کرد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA1600 16FXS - YEASTAR TA1600 16FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA1600 16FXS

YEASTAR TA1600 16FXS

گیتوی آنالوگ یستار TA1600 16FXS برای اتصال 16 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 16 پورت می توان استفاده کرد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA810 8FXO - YEASTAR TA810 8FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA810 8FXO

YEASTAR TA810 8FXO

گیتوی آنالوگ یستار TA810 8FXO برای اتصال 8 خط شهری و یا انتقال خط تا ظرفیت 8 پورت مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 8 پورت می توان استفاده کرد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA800 8FXS - YEASTAR TA800 8FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA800 8FXS

YEASTAR TA800 8FXS

گیتوی آنالوگ یستار TA800 8FXS برای اتصال 8 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 8 پورت می توان استفاده کرد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA410 4FXO - YEASTAR TA410 4FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA410 4FXO

YEASTAR TA410 4FXO

گیتوی آنالوگ یستار TA410 4FXO برای اتصال 4 خط شهری و یا انتقال خط تا ظرفیت 4 پورت مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 4 پورت می توان استفاده کرد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA400 4FXS - YEASTAR TA400 4FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA400 4FXS

YEASTAR TA400 4FXS

گیتوی آنالوگ یستار TA400 4FXS برای اتصال 4 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 4 پورت می توان استفاده کرد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی 16 پورت جی اس ام یستار YEASTAR TG1600 - YEASTAR TG1600
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی 16 پورت جی اس ام یستار YEASTAR TG1600

YEASTAR TG1600

گیتوی جی اس ام یستار TG1600 برای اتصال 16 سیم کارت به شبکه ویپ مناسب می باشد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی 4 پورت جی اس ام یستار YEASTAR TG400 - YEASTAR TG400
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی 4 پورت جی اس ام یستار YEASTAR TG400

YEASTAR TG400

گیتوی جی اس ام یستار TG400 برای اتصال 4 سیم کارت به شبکه ویپ مناسب می باشد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی 2 پورت جی اس ام یستار YEASTAR TG200 - YEASTAR TG200
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی 2 پورت جی اس ام یستار YEASTAR TG200

YEASTAR TG200

گیتوی جی اس ام یستار TG200 برای اتصال 2 سیم کارت به شبکه ویپ مناسب می باشد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی تک پورت جی اس ام یستار YEASTAR TG100 - YEASTAR TG100
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی تک پورت جی اس ام یستار YEASTAR TG100

YEASTAR TG100

گیتوی جی اس ام یستار TG100 برای اتصال 2 سیم کارت به شبکه ویپ مناسب می باشد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی ایوان یستار YEASTAR TE200 2 T1/E1 - YEASTAR TE200 2 T1/E1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ایوان یستار YEASTAR TE200 2 T1/E1

YEASTAR TE200 2 T1/E1

گیتوی ایوان یستار TE200 2 T1/E1 برای اتصال یک خط ایوان با 60 تماس همزمان و یا اتصال PRI ترانک تا 60 کانال همزمان مناسب می باشد
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 16FXO - NEWROCK MX60E 16FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 16FXO

NEWROCK MX60E 16FXO

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 16FXO برای اتصال 16 خط تلفن شهری مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 16 پورت می توان استفاده کرد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 16FXS - NEWROCK MX60E 16FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 16FXS

NEWROCK MX60E 16FXS

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 16FXS برای اتصال 16 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 16 پورت می توان استفاده کرد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 24FXO - NEWROCK MX60E 24FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 24FXO

NEWROCK MX60E 24FXO

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 24FXO برای اتصال 24 خط تلفن شهری مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 24 پورت می توان استفاده کرد
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 24FXS - NEWROCK MX60E 24FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 24FXS

NEWROCK MX60E 24FXS

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 24FXS برای اتصال 24 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 24 پورت می توان استفاده کرد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 32FXS - NEWROCK MX60E 32FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 32FXS

NEWROCK MX60E 32FXS

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 32FXS برای اتصال 32 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 32 پورت می توان استفاده کرد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 48FXO - NEWROCK MX60E 48FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 48FXO

NEWROCK MX60E 48FXO

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 48FXO برای اتصال 48 خط تلفن شهری مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 48 پورت می توان استفاده کرد
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 48FXS - NEWROCK MX60E 48FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 48FXS

NEWROCK MX60E 48FXS

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 48FXS برای اتصال 48 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 48 پورت می توان استفاده کرد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX120G 48FXO - NEWROCK MX120G 48FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX120G 48FXO

NEWROCK MX120G 48FXO

گیتوی آنالوگ نیوراک MX120G 48FXO برای اتصال 48 خط تلفن شهری مناسب می باشد.
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...