گیت وی

Ethernet
حداکثر تعداد کانال ویپ
نوع نمایش :
74 کالا
گیت وی دلتا MT Plus O16S00E0 - MT Plus O16S00E0
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیت وی دلتا MT Plus O16S00E0

MT Plus O16S00E0

22568000
گیتوی ایوان یستار YEASTAR TE100 1 T1/E1 - YEASTAR TE100 1 T1/E1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ایوان یستار YEASTAR TE100 1 T1/E1

YEASTAR TE100 1 T1/E1

گیتوی ایوان یستار TE100 1 T1/E1 برای اتصال یک خط ایوان با 30 تماس همزمان و یا اتصال PRI ترانک تا 30 کانال همزمان مناسب می باشد
7735000
گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA3200 32FXS - YEASTAR TA3200 32FXS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA3200 32FXS

YEASTAR TA3200 32FXS

گیتوی آنالوگ یستار TA3200 32FXS برای اتصال 32 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 32 پورت می توان استفاده کرد
11700000
گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA2400 24FXS - YEASTAR TA2400 24FXS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA2400 24FXS

YEASTAR TA2400 24FXS

گیتوی آنالوگ یستار TA2400 24FXS برای اتصال 24 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 24 پورت می توان استفاده کرد.
9360000
گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA1610 16FXO - YEASTAR TA1610 16FXO
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA1610 16FXO

YEASTAR TA1610 16FXO

گیتوی آنالوگ یستار TA1610 16FXO برای اتصال 16 خط شهری و یا انتقال خط تا ظرفیت 16 پورت مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 16 پورت می توان استفاده کرد.
8736000
گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA1600 16FXS - YEASTAR TA1600 16FXS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA1600 16FXS

YEASTAR TA1600 16FXS

گیتوی آنالوگ یستار TA1600 16FXS برای اتصال 16 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 16 پورت می توان استفاده کرد.
7826000
گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA810 8FXO - YEASTAR TA810 8FXO
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA810 8FXO

YEASTAR TA810 8FXO

گیتوی آنالوگ یستار TA810 8FXO برای اتصال 8 خط شهری و یا انتقال خط تا ظرفیت 8 پورت مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 8 پورت می توان استفاده کرد.
3328000
گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA800 8FXS - YEASTAR TA800 8FXS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA800 8FXS

YEASTAR TA800 8FXS

گیتوی آنالوگ یستار TA800 8FXS برای اتصال 8 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 8 پورت می توان استفاده کرد.
2483000
گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA410 4FXO - YEASTAR TA410 4FXO
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA410 4FXO

YEASTAR TA410 4FXO

گیتوی آنالوگ یستار TA410 4FXO برای اتصال 4 خط شهری و یا انتقال خط تا ظرفیت 4 پورت مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 4 پورت می توان استفاده کرد.
2249000
گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA400 4FXS - YEASTAR TA400 4FXS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ یستار YEASTAR TA400 4FXS

YEASTAR TA400 4FXS

گیتوی آنالوگ یستار TA400 4FXS برای اتصال 4 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 4 پورت می توان استفاده کرد.
1794000
گیتوی 8 پورت جی اس ام یستار YEASTAR TG800 - ????? YEASTAR TG800
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی 8 پورت جی اس ام یستار YEASTAR TG800

????? YEASTAR TG800

13949000
گیتوی 4 پورت جی اس ام یستار YEASTAR TG400 - YEASTAR TG400
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی 4 پورت جی اس ام یستار YEASTAR TG400

YEASTAR TG400

گیتوی جی اس ام یستار TG400 برای اتصال 4 سیم کارت به شبکه ویپ مناسب می باشد.
7488000
گیتوی 2 پورت جی اس ام یستار YEASTAR TG200 - YEASTAR TG200
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی 2 پورت جی اس ام یستار YEASTAR TG200

YEASTAR TG200

گیتوی جی اس ام یستار TG200 برای اتصال 2 سیم کارت به شبکه ویپ مناسب می باشد.
3926000
گیتوی تک پورت جی اس ام یستار YEASTAR TG100 - YEASTAR TG100
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی تک پورت جی اس ام یستار YEASTAR TG100

YEASTAR TG100

گیتوی جی اس ام یستار TG100 برای اتصال 2 سیم کارت به شبکه ویپ مناسب می باشد.
1898000
گیتوی ایوان یستار YEASTAR TE200 2 T1/E1 - YEASTAR TE200 2 T1/E1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ایوان یستار YEASTAR TE200 2 T1/E1

YEASTAR TE200 2 T1/E1

گیتوی ایوان یستار TE200 2 T1/E1 برای اتصال یک خط ایوان با 60 تماس همزمان و یا اتصال PRI ترانک تا 60 کانال همزمان مناسب می باشد
12376000
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 16FXO - NEWROCK MX60E 16FXO
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 16FXO

NEWROCK MX60E 16FXO

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 16FXO برای اتصال 16 خط تلفن شهری مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 16 پورت می توان استفاده کرد.
0
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 16FXS - NEWROCK MX60E 16FXS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 16FXS

NEWROCK MX60E 16FXS

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 16FXS برای اتصال 16 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 16 پورت می توان استفاده کرد.
0
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 24FXO - NEWROCK MX60E 24FXO
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 24FXO

NEWROCK MX60E 24FXO

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 24FXO برای اتصال 24 خط تلفن شهری مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 24 پورت می توان استفاده کرد
0
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 24FXS - NEWROCK MX60E 24FXS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 24FXS

NEWROCK MX60E 24FXS

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 24FXS برای اتصال 24 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 24 پورت می توان استفاده کرد.
0
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 32FXS - NEWROCK MX60E 32FXS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 32FXS

NEWROCK MX60E 32FXS

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 32FXS برای اتصال 32 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 32 پورت می توان استفاده کرد.
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 48FXO - NEWROCK MX60E 48FXO
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 48FXO

NEWROCK MX60E 48FXO

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 48FXO برای اتصال 48 خط تلفن شهری مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 48 پورت می توان استفاده کرد
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 48FXS - NEWROCK MX60E 48FXS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 48FXS

NEWROCK MX60E 48FXS

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 48FXS برای اتصال 48 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 48 پورت می توان استفاده کرد.
0
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX120G 48FXO - NEWROCK MX120G 48FXO
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX120G 48FXO

NEWROCK MX120G 48FXO

گیتوی آنالوگ نیوراک MX120G 48FXO برای اتصال 48 خط تلفن شهری مناسب می باشد.
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX120G 48FXS - NEWROCK MX120G 48FXS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX120G 48FXS

NEWROCK MX120G 48FXS

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 48FXS برای اتصال 48 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد.

در حال بازیابی ...