گیت وی

 • Ethernet
 • حداکثر تعداد کانال ویپ
نوع نمایش :
41 کالا
مقایسه
گیتوی آنالوگ آلوین Allwin H308 8FXO - Allwin H308 8FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ آلوین Allwin H308 8FXO

Allwin H308 8FXO

گیتوی آنالوگ آلوین H308 8FXO برای اتصال 8 خط شهری (PSTN) به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. گیتوی های تایوانی Allwin دارای گواهینامه استاندارد اروپا می باشند.
2488500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ آلوین Allwin H304 4FXO - Allwin H304 4FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ آلوین Allwin H304 4FXO

Allwin H304 4FXO

گیتوی آنالوگ آلوین H304 4FXO برای اتصال 4 خط شهری (PSTN) به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. گیتوی های تایوانی Allwin دارای گواهینامه استاندارد اروپا می باشند.
1522000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ آلوین Allwin H380S 8FXS - Allwin H380S 8FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ آلوین Allwin H380S 8FXS

Allwin H380S 8FXS

گیتوی آنالوگ آلوین H380S 8FXS برای اتصال 8 ماشین آنالوگ مثل گوشی تلفن و یا ماشین فکس به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. گیتوی های تایوانی Allwin دارای گواهینامه استاندارد اروپا می باشند.
2079000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ آلوین Allwin H340S 4FXS - Allwin H340S 4FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ آلوین Allwin H340S 4FXS

Allwin H340S 4FXS

گیتوی آنالوگ آلوین H340S 4FXS برای اتصال 4 ماشین آنالوگ مثل گوشی تلفن و یا ماشین فکس به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. گیتوی های تایوانی Allwin دارای گواهینامه استاندارد اروپا می باشند.
1281000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیت وی ایوان 4 پورت مگاتل Megatel MG1004 - Megatel MG1004
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیت وی ایوان 4 پورت مگاتل Megatel MG1004

Megatel MG1004

گیت وی ایوان مگاتل MG1004 برای اتصال 4 خط ایوان به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیت وی MG1004 می باشد که دارای 4 پورت E1/T1/PRI می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیت وی ایوان 2 پورت مگاتل Megatel MG1002 - Megatel MG1002
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیت وی ایوان 2 پورت مگاتل Megatel MG1002

Megatel MG1002

گیت وی ایوان مگاتل MG1002 برای اتصال 2 خط ایوان به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیت وی MG1002 می باشد که دارای 2 پورت E1/T1/PRI می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیت وی ایوان مگاتل Megatel MG1001 - Megatel MG1001
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیت وی ایوان مگاتل Megatel MG1001

Megatel MG1001

گیت وی ایوان مگاتل MG1001 برای اتصال 1 خط ایوان به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیت وی MG1001 می باشد که دارای 1 پورت E1/T1/PRI می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4108 - Grandstream GXW4108
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4108

Grandstream GXW4108

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 8 خط تلفن آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4108 می باشد که دارای 8 پورت FXO می باشد.
5586000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4104 - Grandstream GXW4104
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4104

Grandstream GXW4104

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 4 خط تلفن آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4104 می باشد که دارای 4 پورت FXO می باشد.
5586000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4008 - Grandstream GXW4008
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4008

Grandstream GXW4008

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 8 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4008 می باشد که دارای 8 پورت FXS می باشد.
3850000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4232 - Grandstream GXW4232
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4232

Grandstream GXW4232

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 32 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4232 می باشد که دارای 32 پورت FXS می باشد.
11900000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4248 - Grandstream GXW4248
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4248

Grandstream GXW4248

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 48 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4248 می باشد که دارای 48 پورت FXS می باشد.
16800000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4224 - Grandstream GXW4224
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4224

Grandstream GXW4224

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 24 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4224 می باشد که دارای 24 پورت FXS می باشد.
11900000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4216 - Grandstream GXW4216
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4216

Grandstream GXW4216

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 16 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4216 می باشد که دارای 16 پورت FXS می باشد.
8260000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ اودیاکدز Audiocodes MP-124 - Audiocodes MP-124
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ اودیاکدز Audiocodes MP-124

Audiocodes MP-124

گیتوی آنالوگ آئودیوکدز برای اتصال 24 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی MP-124 می باشد که دارای 24 پورت FXS می باشد.
7000000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیت وی آنالوگ آلوین Allwin H516S - Allwin H516S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیت وی آنالوگ آلوین Allwin H516S

Allwin H516S

گیتوی آنالوگ آلوین H516S برای اتصال 16 ماشین آنالوگ مثل گوشی تلفن و یا ماشین فکس به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. گیتوی های تایوانی Allwin دارای گواهینامه استاندارد اروپا می باشند.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیت وی آنالوگ آلوین Allwin H532S - Allwin H532S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیت وی آنالوگ آلوین Allwin H532S

Allwin H532S

گیتوی آنالوگ آلوین H532S برای اتصال 32 ماشین آنالوگ مثل گوشی تلفن و یا ماشین فکس به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. گیتوی های تایوانی Allwin دارای گواهینامه استاندارد اروپا می باشند.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیت وی آنالوگ آلوین Allwin H532O - Allwin H532O
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیت وی آنالوگ آلوین Allwin H532O

Allwin H532O

گیتوی آنالوگ آلوین H532O برای اتصال 32خط شهری (PSTN) به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. گیتوی های تایوانی Allwin دارای گواهینامه استاندارد اروپا می باشند.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیت وی آنالوگ آلوین Allwin H516O - Allwin H516O
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیت وی آنالوگ آلوین Allwin H516O

Allwin H516O

گیتوی آنالوگ آلوین H516O برای اتصال 16 خط شهری (PSTN) به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. گیتوی های تایوانی Allwin دارای گواهینامه استاندارد اروپا می باشند.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی ایوان دیجیوم Digium G800 - Digium G800
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ایوان دیجیوم Digium G800

Digium G800

گیتوی ایوان دیجیوم G800 برای اتصال 8 خط ایوان به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی G800 می باشد که دارای 8 پورت E1/T1/PRI می باشد.
17575000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی ایوان دیجیوم Digium G400 - Digium G400
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ایوان دیجیوم Digium G400

Digium G400

گیتوی ایوان دیجیوم G400 برای اتصال 4 خط ایوان به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی G400 می باشد که دارای 4 پورت E1/T1/PRI می باشد.
13175000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی ایوان دیجیوم Digium G200 - Digium G200
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ایوان دیجیوم Digium G200

Digium G200

گیتوی ایوان دیجیوم G200 برای اتصال 2 خط ایوان به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی G200 می باشد که دارای 2 پورت E1/T1/PRI می باشد.
8775000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی ایوان دیجیوم Digium G100 - Digium G100
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ایوان دیجیوم Digium G100

Digium G100

گیتوی ایوان دیجیوم G100 برای اتصال 1 خط ایوان به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی G100 می باشد که دارای 1 پورت E1/T1/PRI می باشد.
5255000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ سنگوما Sangoma Vega50 4FXO - Sangoma Vega50 4FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ سنگوما Sangoma Vega50 4FXO

Sangoma Vega50 4FXO

گیتوی آنالوگ سنگوما برای اتصال 4 خط شهری (PSTN) به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی VS0119 می باشد که دارای 4 پورت FXO می باشد.

1638000
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...