گیت وی برند NICEUC

  • Ethernet
  • حداکثر تعداد کانال ویپ
نوع نمایش :
10 کالا
مقایسه
گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG320W 32FXO - NICEUC MG320W 32FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG320W 32FXO

NICEUC MG320W 32FXO

گیتوی آنالوگ نایسیوسی MG320W 32FXO برای اتصال 32 خط شهری (PSTN) به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی NC-MG320W 32FXO می باشد که دارای 32 پورت FXO می باشد.

4305000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG320W 24FXO - NICEUC MG320W 24FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG320W 24FXO

NICEUC MG320W 24FXO

گیتوی آنالوگ نایسیوسی MG320W 24FXO برای اتصال 24 خط شهری (PSTN) به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی NC-MG320W 24FXO می باشد که دارای 24 پورت FXO می باشد.

3720000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG320W 32FXS - NICEUC MG320W 32FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG320W 32FXS

NICEUC MG320W 32FXS

گیتوی آنالوگ نایسیوسی MG320W 32FXS برای اتصال 32 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی NC-MG320W 32FXS می باشد که دارای 32 پورت FXS می باشد.
3174000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG320W 24FXS - NICEUC MG320W 24FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG320W 24FXS

NICEUC MG320W 24FXS

گیتوی آنالوگ نایسیوسی MG320W 24FXS برای اتصال 24 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی NC-MG320W 24FXS می باشد که دارای 24 پورت FXS می باشد.

2574000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG160 16FXS - NICEUC MG160 16FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG160 16FXS

NICEUC MG160 16FXS

گیتوی آنالوگ نایسیوسی MG160 16FXS برای اتصال 16 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی NC-MG160 16FXS می باشد که دارای 16 پورت FXS می باشد.

1669000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG160 16FXO - NICEUC MG160 16FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG160 16FXO

NICEUC MG160 16FXO

گیتوی آنالوگ نایسیوسی MG160 16FXO برای اتصال 16 خط شهری (PSTN) به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی NC-MG160 16FXO می باشد که دارای 16 پورت FXO می باشد.

2691000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG08 8FXS - NICEUC MG08 8FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG08 8FXS

NICEUC MG08 8FXS

گیتوی آنالوگ نایسیوسی MG08 8FXS برای اتصال 8 ماشین آنالوگ همانند گوشی تلفن و یا ماشین فکس به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی NC-MG08 8FXS می باشد که دارای 8 پورت FXS می باشد.
1029000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG08 8FXO - NICEUC MG08 8FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG08 8FXO

NICEUC MG08 8FXO

گیتوی آنالوگ نایسیوسی MG08 8FXO برای اتصال 8 خط شهری (PSTN) به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. گیتوی MG08 8FXO برای اتصال شعب کوچک شرکت های بزرگ پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی NC-MG08 8FXO می باشد که دارای 8 پورت FXO می باشد.

1372000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG04 4FXS - NICEUC MG04 4FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG04 4FXS

NICEUC MG04 4FXS

گیتوی آنالوگ نایسیوسی MG04 4FXS برای اتصال 4 ماشین آنالوگ همانند گوشی تلفن و یا ماشین فکس به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی NC-MG04 4FXS می باشد که دارای 4 پورت FXS می باشد.

599000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG04 4FXO - NICEUC MG04 4FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نایسیوسی NICEUC MG04 4FXO

NICEUC MG04 4FXO

گیتوی آنالوگ نایسیوسی MG04 4FXO برای اتصال 4 خط شهری (PSTN) به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. گیتوی MG04 4FXO برای اتصال شعب کوچک شرکت های بزرگ پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی NC-MG04 4FXO می باشد که دارای 4 پورت FXO می باشد.

1029000
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...