نظرسنجی
سوال یک


مدیران شرکت

مدیران
مدیر ادری
شیما توانا