57500000 450000
زیرگروه ها

HDD

نوع نمایش :
41 کالا
مقایسه

هارد اچ پی HPE 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 765257-B21

HPE 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 765257-B21

هارد اچ پی HPE 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 765257-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
5750000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 695510-B21

HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 695510-B21

هارد اچ پی HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 695510-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
5750000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 652766-B21

HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 652766-B21

هارد اچ پی HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 652766-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
5200000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF 652745-B21

HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF 652745-B21

هارد اچ پی HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF 652745-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
2800000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 450GB 12G SAS 15K rpm SFF 759210-B21

HP 450GB 12G SAS 15K rpm SFF 759210-B21

هارد اچ پی HP 450GB 12G SAS 15K rpm SFF 759210-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
2200000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 450GB 12G SAS 15K rpm LFF 737394-B21

HP 450GB 12G SAS 15K rpm LFF 737394-B21

هارد اچ پی HP 450GB 12G SAS 15K rpm LFF 737394-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
2200000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 450GB 6G SAS 15K rpm LFF 652615-B21

HP 450GB 6G SAS 15K rpm LFF 652615-B21

هارد اچ پی HP 450GB 6G SAS 15K rpm LFF 652615-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
2000000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 450GB 6G SAS 10K rpm SFF 652572-B21

HP 450GB 6G SAS 10K rpm SFF 652572-B21

هارد اچ پی HP 450GB 6G SAS 10K rpm SFF 652572-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
1800000
0
مقایسه

هارد اچ پی HPE 8TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 819201-B21

HPE 8TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 819201-B21

هارد اچ پی HPE 8TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 819201-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
8500000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 6TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 846514-B21

HP 6TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 846514-B21

هارد اچ پی HP 6TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 846514-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
7800000
0
مقایسه

هارد اچ پی HPE 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 818367-B21

HPE 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 818367-B21

هارد اچ پی HPE 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 818367-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
6100000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 3TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 846528-B21

HP 3TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 846528-B21

هارد اچ پی HP 3TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 846528-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
57500000
0
مقایسه

هارد اچ پی HPE 2TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 818365-B21

HPE 2TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 818365-B21

هارد اچ پی HPE 2TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 818365-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
5000000
0
مقایسه

هارد اچ پی HPE 6TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 765259-B21

HPE 6TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 765259-B21

هارد اچ پی HPE 6TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 765259-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
7800000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 6TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 761477-B21

HP 6TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 761477-B21

هارد اچ پی HP 6TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 761477-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
7400000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 1TB 12G SAS 7.2K rpm SFF 832514-B21

HP 1TB 12G SAS 7.2K rpm SFF 832514-B21

هارد اچ پی HP 1TB 12G SAS 7.2K rpm SFF 832514-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
4850000
0
مقایسه

هارد اچ پی HPE 1TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 846524-B21

HPE 1TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 846524-B21

هارد اچ پی HPE 1TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 846524-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
4850000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 900GB 12G SAS 10K rpm SFF 785069-B21

HP 900GB 12G SAS 10K rpm SFF 785069-B21

هارد اچ پی HP 900GB 12G SAS 10K rpm SFF 785069-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
4250000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF 652589-B21

HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF 652589-B21

هارد اچ پی HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF 652589-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
4000000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF 759212-B21

HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF 759212-B21

هارد اچ پی HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF 759212-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
3950000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF 748387-B21

HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF 748387-B21

هارد اچ پی HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF 748387-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
3950000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF 765424-B21

HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF 765424-B21

هارد اچ پی HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF 765424-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
3950000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF 781516-B21

HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF 781516-B21

هارد اچ پی HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF 781516-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
3400000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF 652620-B21

HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF 652620-B21

هارد اچ پی HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF 652620-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
3550000
0
loading

در حال بازیابی ...

چت با کارشناسان در واتس آپ