سوئیچ سیسکو WS-C3850-24U-L

WS-C3850-24U-L

115924

Cisco

موجود
24 1G Base-T UpoE
سوئیچ سیسکو WS-C3850-24U-Lاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .سوئیچ 3850-24U-L که مناسب برای استفاده در سطح Access می باشد یک سوئیچ لایه سه می باشد که نسبت به اجداد خود مصرف برق کمتری دارد. سوئیچ 3850 از نسل سوئیچ های حرفه ای نسل جدید می باشد که IOS آن ارتقا پیدا کرده است . سوئیچ 3850 می تواند از 255 VLAN پشتیبانی می نماید.
ویژگی های مهم سوئیچ سیسکو WS-C3850-24U-L
• 24 پورت 10/100/1000 Ethernet, UPOE
• مصرف برق کمتر
• رکمونت
• قابلیت استک شدن
• LAN BASE

 

<p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">سوئیچ </span><b><span dir="LTR" style="margin: 0px;"><font face="Calibri">3850-24U-L</font></span></b><span style="background: white; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"> <span lang="AR-SA" style="margin: 0px;">که مناسب برای </span></span><span lang="FA" style="background: white; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">استفاده در سطح </span><span dir="LTR" style="background: white; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">Access</span><span lang="FA" style="background: white; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"> می باشد یک سوئیچ لایه سه می باشد که نسبت به اجداد خود مصرف برق کمتری دارد. سوئیچ 3850 از نسل سوئیچ های حرفه ای نسل جدید می باشد که </span><span dir="LTR" style="background: white; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">IOS</span><span lang="FA" style="background: white; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"> آن ارتقا پیدا کرده است . سوئیچ 3850 می تواند از 255 </span><span dir="LTR" style="background: white; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">VLAN</span><span lang="FA" style="background: white; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"> پشتیبانی می نماید. </span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="FA" style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">ویژگی های مهم سوئیچ سیسکو </span></b><span dir="LTR" style="margin: 0px;"><font face="Calibri">WS-C3850-24U-L</font></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0px 48px 10.66px 0px; text-align: right; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: Symbol; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px;">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="FA" style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">24</span><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"> پورت </span><span dir="LTR" style="margin: 0px;"><font face="Calibri">10/100/1000 Ethernet, UPOE</font></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0px 48px 10.66px 0px; text-align: right; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: Symbol; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px;">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-SA" style="background: white; margin: 0px; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">مصرف برق کمتر </span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0px 48px 10.66px 0px; text-align: right; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: Symbol; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px;">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-SA" style="background: white; margin: 0px; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">رکمونت </span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0px 48px 10.66px 0px; text-align: right; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: Symbol; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px;">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="FA" style="background: white; margin: 0px; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">قابلیت استک شدن</span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0px 48px 10.66px 0px; text-align: right; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: Symbol; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px;">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="LTR" style="background: white; margin: 0px; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">LAN BASE</span></p>

مشخصات فنی

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24U-L

  • سازنده
    Cisco
  • پارت نامبر
    WS-C3850-24U-L
چت با کارشناسان در واتس آپ