فروشگاه نت استاک

برداشتن تماس گوشی تلفن یالینک

توسط: ویدا داوودی
به اشتراک گذاری در:

Call Pick up (برداشتن تماس)

این ویژگی هنگامی استفاده می شود که تعدادی از افراد می خواهند توانایی پاسخ گویی تلفن یکدیگر را داشته باشند.

بر داشتن تماس به صورت مستقیم(Directed Call Pickup): این قابلیت را ایجاد می کند تا تماس های دریافتی را از یک گوشی دیگر انتخاب کنید.

بر داشتن تماس گروهی( Group Call Pickup): این قابلیت را ایجاد می کند تا تمامی تماس های ورودی به هر تلفنی که در یک گروه قرار دارند را جواب دهید.

 

 

 • Picking up a call directly

  می توان به یک تماس تلفنی که روی تلفن دیگری زنگ می زند پاسخ داد. اگر در یک زمان چندین تماس تلفنی در گوشی باشد، تنها می توانید اولین تماس ورودی را انتخاب کنید. ادمین سیستم باید pickup مستقیم را فعال کند و یک کد pickup برای آن در نظر بگیرد.

طبق مراحل زیر ابتدا باید هندست را برداشت و سپس کلید لاین یا اسپیکرفون را فشرد. گزینه Dpickup برروی LCD ظاهر می شود.  سپس DPickup را زده و بعدش شماره تلفنی که تماس ورودی دارد را وارد و سپس مجدد DPickup را می زنیم.

 1. Pick up the handset, press the line key or the Speakerphone key.

The DPickup soft key appears on the LCD screen (You may need to press the More soft key to see the DPickup soft key).

 1. Press DPickup on your phone.
 2. Enter the phone number which is receiving an incoming call.
 3. Press DPickup again.

 

3-35: برداشتن یک تماس با کلید Pickup Directory

 • Picking up a group call

 هنگامی که نلفنی که در یک گروه pickup قرار دارد زنگ می خورد به راحتی می توان آن را از طریق مراحل زیر جواب داد.

 1.  Pick up the handset, press the line key or the Speakerphone key. The GPickup appears on the LCD screen.
 2. Press GPickup on your phone when any phone in the group receives an incoming call. The call is answered on your phone.

 در ابتدا ادمین سیستم باید  group call pickup را فعال کند و یک کد برای آن در نظر بگیرد. طبق مراحل بالا بعد برداشتن هندست یل زدن کلید اسپیکرفون، G Pickup روی  LCDظاهر می شود. هنگامی که هر تلفنی که در یک گروه قرار دارند تماس ورودی دارد با زدن این دکمه می توان به آن تماس پاسخ داد.

هنگامی که تلفنidel است، می توان یک کلید برای Group Pickup تنظیم نمود .

 • برداشتن یک تماس با استفاده از کلید Directed Pickup

از طریق مراحل زیر می توان یک DssKEy را pickup تنظیم کرد. ابتدا طبق مرحله زیر وارد DssKey شده وکلید لاین دلخواه راانتخاب و type: key event ، key type= Pickup و یک لاین دلخواه از Account ID انتخاب و Lable نام مورد نظرو value شماره ای که می خواهید تماس های آن را بردارید.

 1. Menu->Features->DSS Keys.
 2. Select a desired line key.
 3. Select Key Event from the Type field.
 4. Select Pick Up from the Key Type field.
 5. Select a desired line from the Account ID field.
 6. Do one of the following:

l (Optional.) Enter the string that will display on the LCD screen in the Label field.

Enter a contact number you want to pick up a call from in the Value field.

l For theSIP-T29G IP phone, highlight the Label or Value field. Press Directory (Dir) and then ̣select a desired con- tact from the Directory list(s).

 Press Save 7.

36: Call Park and Call Retrieve (پارک کردن تماس و بازیابی آن)

گوشی های یلینک این قابلیت را دارند تا بعد از داشتن تماس ورودی آن را پارک کنند و بتوانند همان تماس را از تلفن خود و یا هرتلفن دیگری بازیابی کنند.

دو حالت برای پشتیبانی از این ویژگی در گوشی های یلینک وجود دارد.

FAC Mode : پارک کردن تماس روی تلفن خود یا یک تلفن دلخواه از طریق گرفتن کد.

Transfer Mode: پارک کردن تماس به حالت Shared Parking Lot از طریق عملکرد Blind Transfer. برای بعضی از سرورها، سیستم یک کد بازیابی به کاربر خواهد دارد تا تماس بعد از پارک موفق بتواند بازیابی شود.

1-36: پارک کردن و یا بازیابی تماس در حالت FAC Mode

 • پارک کردن تماس در FAC Mode

طبق مراحل گفته شده در طول تماس با فشردن کلید park(با زدن کلید more در قسمت Soft Key می توان Park softkey) تلفن کدی که کاربر برای پارک کردن تماس تنظیم کرده است، شماره گیری می کند. اگر کاربر می خواهد تماس بر روی گوشی خودش پارک شود فقط کلید مربع(#) را می فشارد و اگر می خواهد بر روی گوشی دیگری پارک شود شماره مقصد و مربع را باید شماره گیری کند. اگر تماس به درستی پارک شود یک صدایی مبنی بر اینکه call park انجام شده است، پخش می شود.

 

 1. During a call, press Park (You may need to press the More soft key to see the Park soft key). The phone will dial the configured call park code.
 2. Do one of the following:

l If you want to park the call against the local extension, press the # key.

l If you want to park the call against a desired extension, enter the extension (for example, 4606) where you want to park the call and press the # key.

 

 • بازیابی تماس پارک شده در FAC Mode

ابتدا بعد از اطمینان از تنظیم call park بر روی  FAC Mode، با فشردن کلید Retrieve( با زدن کلید more در قسمت Soft Key می توان   Retrieve softkey را مشاهده نمود) تلفن کدی که کاربر برای بازیابی کردن تماس تنظیم کرده است، شماره گیری می کند. اگر کاربر می خواهد تماس بر روی گوشی خودش بازیابی شود فقط کلید مربع(#) را می فشارد و اگر می خواهد بر روی گوشی دیگری بازیابی شود شماره مقصد و مربع را باید شماره گیری کند. صدای ضبط شده مربوط به آن نیز پخش خواهد شد.

 1. Press Retrieve (You may need to press the More soft key to see the Retrieve soft key) on the pre-dialing screen. The phone will dial the park retrieve code which is configured in advance.
 2. Follow the voice prompt to retrieve:

l Press the # key on the phone where the call is parked.

l Enter the desired extension followed by # (for example, 4606#) on any phone.

 

2-36: پارک کردن و یا بازیابی تماس در حالت Transfer Mode

 • پارک کردن تماس در Transfer Mode

در طول تماس با زدن دکمه پارک، تماس را بصورت مستقیم به shared parking lot انتقال می دهد.

1 .During a call, press Park (You may need to press the More soft key to see the Park soft key). The call will be directly transferred to the shared parking lot.

 •  
 • بازیابی کردن تماس در Transfer Mode

 

 

 1. Press Retrieve (You may need to press the More soft key to see the Retrieve soft key) on the pre-dialing screen. The phone will retrieve the parked call from the shared parking lot.

 

3-36: پارک کردن یا بازیابی تماس با کلید پارک/بازیابی

این قابلیت وجود دارد که با تنظیم یک کلید لاین به عنوان کلید پارک، و با مشخص کردن یک داخلی یا یک shared parking lot برروی آن تماس را پارک کنید.

 • تنظیمات کلید پارک(Park Key)

طبق مراحل زیرابتدا وارد منوی Dsskey شده و سپس Type=key Event و Key Type=call park رابه صورت گفته شده تنظیم و تنظیمات مبنی بر Account ID را باید انجام داد، ابتدا لاین دلخواه را انتخاب و سپس lable را کاراکتری که روی lcd ظاهر می شود و Value شماره داخلی که می خواهیم پارک شودو   shared parking lot است (در گوشی T29  از دایرکتوری باید لیبل و value انتخاب شود) و سپس تنظیمات راباید ذخیره کرد.

 1. Menu->Features->DSS Keys, and then ̣select a desired line key.
 2. Select Key Event from the Type field.
 3. Select Call Park from Key Type field.
 4. (Optional.) ̣Select the desired line from the Account ID field.
 5. Do one of the following:

l (Optional.) Enter the string that will appear on the LCD screen in the Label field.

Enter the park extension number or the shared parking lot you want to park the call to in the Value field.

l For theSIP-T29G IP phone, highlight the Label or Value field. Press Directory (Dir) and then ̣select a desired con- tact from the Directory list(s).

 1. press Save.

 

 

 • پارک کردن یک تماس با استفاده از یک کلید پارک

بعد از تنظیمات گفته شده در بخش قبلی، هنگامی یک تماس برقرار است با فشردن کلید پارک می توان تماس را روی داخلی دلخواه یا shared parking lot پارک کرد.

 

 

 

1. During a call, press the Park key.

The call is parked to the desired extension or the shared parking lot directly.

 

 • تنظیمات کلید بازیابی تماس(Retrieve Key)

این قابلیت وجود دارد که با تنظیم یک کلید لاین به عنوان کلیدبازیابی، و با مشخص کردن یک داخلی یا یک shared parking lot برروی آن  تماس را بازیابی کنید.

طبق مراحل زیرابتدا وارد منوی Dsskey شده و سپس Type=Retrieve park تنظیم و تنظیمات مبنی بر Account ID را باید انجام داد، ابتدا لاین دلخواه را انتخاب و سپس lable را کاراکتری که روی lcd ظاهر می شود و Value شماره داخلی که می خواهیم بازیابی شود یا  retrieve lot است (در گوشی T29  از دایرکتوری باید لیبل و value انتخاب شود) و سپس تنظیمات راباید ذخیره کرد.

 

 1. Menu->Features->DSS Keys.
 2. Select a desired line key.
 3. Select Retrieve Park from the Type field.
 4. (Optional.) ̣Select a desired line from the Account ID field.
 5. Do one of the following:

l (Optional.) Enter the string that will display on the LCD screen in the Label field.

Enter the parked extension or the retrieve lot in the Value field.

l For theSIP-T29G IP phone, highlight the Label or Value field. Press Directory (Dir) and then ̣select a desired con- tact from the Directory list(s).

 1. press Save
 • بازیابی تماس با استفاده از کلید بازیابی

بعد از تنظیمات گفته شده در بخش قبلی، با فشردن کلید بازیابی هنگام idel بودن گوشی می توان تماس را از داخلی دلخواه یا shared parking lot بازیابی کرد.

1. Press the Retrieve key when the phone is idle.

The call is retrieved from the parked extension or shared parking lot directly.

 

پلتفرم فروشگاهی نت استاک جهت فروش تجهیزات شبکه ، مخابرات و فناوری اطلاعات با بیش از 1200 مشتری در سرتا سر ایران با داشتن بیش از 20 نمایندگی در استان های کشور آماده خدمت رسانی میباشد


نظرات کاربران
ارسال نظر
سبد خرید
  سفارش شما

  جمع سبد : 0