ارتباط گیت وی سنگوما (Sangoma) و الستیکس (Elastix)

توسط: senatelecom.com|آخرین به روز رسانی: 1397/11/17
به اشتراک گذاری در:

شکل زیر سناریوی مورد نظر را نشان می دهد.

همانطور که در شکل مشاهده می کنید، در این سناریو گیت وی FXO شرکت Sangoma به بکارگرفته شده است، به عبارت دیگر خطوط شهری به این دستگاه متصل شده و این گیت وی از طریق بستر IP و پروتکل SIP به سرور الستیکس مرتبط می شود.
در ادامه تنظیمات لازم جهت برقراری ارتباط میان این اجزا را بررسی می کنیم.
تنظیمات سرور الستیکس:
جهت برقراری ارتباط میان الستیکس و دستگاه گیتوی، لازم است تا یک ترانک از نوع SIP میان این دو المان ایجاد شود.